Vad är en personuppgift och vad innebär behandling av personuppgifter?
En personuppgift är all slags information som kan hänföras till dig som fysisk person. Exempel på detta är namn och personnummer, men även bilder, ljudupptagning eller din dators IP-adress. Att behandla personuppgifter innebär att en eller flera åtgärder utförs. Exempel på detta är insamling, lagring, bearbetning eller överföring av uppgifterna.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?
Forsman Fastigheter är personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi har om dig och den behandling som beskrivs nedan. Har du frågor kring dataskydd och personuppgifter så är du välkommen att kontakta oss per e-post, post eller telefon.

Telefon: 070 731 60 24
E-post: lena@forsmanfastigheter.se
Stjärnvägen 24, 18151 Lidingö
Vilka personuppgifter samlar vi in?
Vi behandlar uppgifter om din inkomst, bostad, kontaktuppgifter, betalningsuppgifter samt uppgifter om eventuella ärenden relaterade till ditt boende.

Hur behandlar vi personuppgifterna?

Ansökan om lägenhet eller lokal
Vi inhämtar uppgifter om din inkomst, bostad, kontaktuppgifter samt önskemål för dig och eventuell medsökande. Detta gör för att kunna bedöma din ansökan och kontakta dig vid eventuella frågor eller för att informera om boende eller lokal.

Boende och hyresgäster
Vi behandlar din uppgifter vid hyresavisering, hyresförhandlingar, ärenden relaterade till boende eller lokal, tvisteärenden, betalnings- och inkassoärenden.

Hur länge sparar vi uppgifter om dig som är registrerad hos oss?
Vi sparar dina uppgifter så länge som du är hyresgäst hos oss. Enskilda ärenden, exempelvis uppgifter från tvist kan sparas längre än så och bedöms i det enskilda fallet. Uppgifter som krävs för bokföring och redovisning sparas i enighet med kraven i bokföringslagen. Uppgifter som inhämtas vid bostadsansökan sparas i upp till två år.

Vilka kan vi komma att dela information med?
Forsman Fastigheter delar dina uppgifter för hantering av hyresavier och betalningar samt vid hantering av ärenden vid fastighetsskötsel, underhåll m.m.

Vilka rättigheter har du som registrerad?
Enligt dataskyddsförordningen har du rätt till:

• Att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig (så kallat registerutdrag) och information om behandlingen.
• Att begära rättelse av felaktiga uppgifter vi har om dig. Du har också rätt att komplettera med uppgifter som du tycker saknas och som är relevanta med hänsyn tagen till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen.
• Radering av uppgifter om dig, vilket kan vara i fall där:
o uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
o behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar samtycket
o behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas
o du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse
o personuppgifterna har behandlats olagligt
• Begränsning av behandling, vilket innebär att uppgifterna i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I dessa fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under den tid uppgifternas korrekthet utreds.
• Att göra invändningar mot viss behandling av dina uppgifter. Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring eller efter en intresseavvägning.
• Dataportabilitet, vilket innebär att du i vissa fall har rätt att få ut dina personuppgifter i elektroniskt format och använda uppgifterna på annat håll. Detta gäller för uppgifter som du har tillhandahållit Vårdförbundet och som behandlas av oss med samtycke eller avtal som laglig grund.

Har du frågor kring integritet, personuppgifter eller dina rättigheter som registrerad är du välkommen att kontakta oss på:

Telefon: 070 731 60 24
E-post: lena@forsmanfastigheter.se
Stjärnvägen 24, 18151 Lidingö

Om du upplever att dina rättigheter inte möts av Forsman fastigheter har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen rörande behandlingen av dina personuppgifter.